Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing op 20 september 2021.

 

Van tevoren

For Life Films is een onderdeel van Studio Hertog. Vandaar dat je bij het rekeningnummer op de factuur Studio Hertog ziet staan.

 

Samenvatting

  • Ik hanteer één totaalprijs van het aankleden tot en met de openingsdans.
  • Bevestigingen ontvang ik graag per mail.
  • De aanbetaling is 30% van de totaalprijs.
  • Als ik of een vervanger niet aanwezig kan zijn, krijg je de aanbetaling terug.
  • Als de bruiloft vanuit jullie kant niet doorgaat, tenzij met goede reden, krijg je de aanbetaling niet terug.
  • Een bruiloft die verzet wordt kan in overleg opnieuw gepland worden. Bij het verzetten zijn de prijzen en algemene voorwaarden die op de nieuwe datum actief zijn van toepassing.
  • De trouwvideo mag je niet zonder toestemming bewerken.
  • Beelden gemaakt door For Life Films zet ik in voor promotionele doeleinden, tenzij anders afgesproken.

 

Prijsopgave

Voor iedere opdracht stel ik een prijsopgave op waarin de opdracht duidelijk wordt omschreven. Dit kan ook mondeling in een gesprek. Prijsopgaves zijn altijd vrijblijvend en een maand geldig. Als jij akkoord gaat met een prijsopgave dien je de opdracht te bevestigen door een antwoord op mijn email met de prijsopgave te geven. Bij het accepteren van de prijsopgave ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de prijsopgave andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden, dan houden we die aan.

 

Reiskosten

Zitten gewoon allemaal in de totaalprijs. Daar doe ik niet moeilijk over. Mochten hier bijzonderheden voorkomen (bijvoorbeeld een bruiloft op één van de eilanden, een buitenlandse bruiloft of een bruiloft verspreid over meerdere dagen) dan bespreken we dit altijd van tevoren.

 

Muziekrechten

Ik werk niet met populaire muziek zoals de Top 40. Dit moet je officieel via Buma/Stemra kopen wat erg duur is voor een aantal seconden van één liedje en heel ingewikkeld om aan te vragen. In plaats daarvan gebruik ik fantastische muziek die speciaal voor dit soort doeleinden is gemaakt.

 

Wensen

Ik doe mijn uiterste best om aan jullie wensen te voldoen, maar ik kan helaas niets beloven. Simpelweg omdat we van tevoren niet precies weten hoe de dag gaat lopen. We kunnen van tevoren afspreken dat opa iets vaker in beeld wordt gebracht, maar als opa op de dag zelf overal staat behalve op de gereserveerde plek, dan wordt het moeilijk om aan deze belofte te voldoen. Ik doe dus mijn uiterste best maar kan geen garanties geven.

 

Auteursrecht (even een ingewikkeld maar belangrijk stukje)

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen officieel onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van For Life Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt For Life Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. For Life Films behoudt te allen tijde het recht voor om het werk dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten (o.a. het plaatsen op de website, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows). De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan For Life Films om zijn/haar films en ander beeldmateriaal te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van For Life Films. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met For Life Films.

In het kort: je mag de trouwvideo die je ontvangt delen en publiceren op bijvoorbeeld Facebook. De video mag je niet zonder toestemming veranderen of aanpassen. Daarnaast mag ik de beelden die ik heb gemaakt gebruiken ter promotie op bv. deze website en mijn sociale kanalen, tenzij anders afgesproken.

 

Intellectueel eigendom

Workflows, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen, montagedocumenten en andere gerelateerde zaken zijn intellectueel eigendom van For Life Films en worden niet beschikbaar gesteld.

 

Ruwe beelden

Om mijn kwaliteit te waarborgen worden de ruwe beelden niet zomaar beschikbaar gesteld.

 

Correcties en ontvangst

De eerste versie van de trouwvideo zal normaal gesproken binnen vier tot zes weken naar jou verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de lange montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Vergelijk het met een boek: als je de eerste paar bladzijdes aan wilt passen, moet het hele boek daarna grotendeels herschreven worden. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. For Life Films behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie) is geen correctieronde opgenomen – de eerste versie is de definitieve versie. Eventuele correcties moeten binnen vier weken na de digitale ontvangst van de trouwvideo binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.

 

Aanbetaling en betaling

Je gaat akkoord met de prijsopgave door dit te laten weten via mail.  For Life Films vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag inclusief BTW. Deze aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na akkoord betaald te zijn. Dit is tevens de bevestiging van de datum in de agenda van For Life Films en biedt mij de ruimte om voorbereidingen te treffen voor jullie bruiloft. Het resterende bedrag zal binnen twee weken na de aflevering van de video gefactureerd worden. Op de factuur staat de betalingstermijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Omdat een bruiloft altijd ver vooruit gepland wordt, kunnen de prijzen van For Life Films veranderen in de tussentijd. De prijs die op het moment van reserveren af is gesproken geldt. Eventuele prijswijzigingen, zowel hoger als lager, zijn niet van toepassing op al gemaakte afspraken en geplande bruiloften. Bij het verplaatsen van een bruiloft gelden wél de nieuwe prijzen die op het moment van verplaatsen gelden en worden, minus de aanbetaling, op de uiteindelijke factuur vermeld.

Over het algemeen stuur ik maar één factuur achteraf. Mocht je na de oplevering nog meer beelden of montages willen, dan krijg je hiervoor een nieuwe factuur. Als het voor jou niet mogelijk is om aan de betalingsverplichting te voldoen laat je dat eerst even weten zodat we kunnen overleggen. Mocht hieruit blijken dat je bewust niet gaat betalen, dan ga ik het één en ander in gang zetten. Alle kosten hiervoor zijn voor jou. De zogeheten buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 

Verhindering of annulering

Ik hoop het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat ik ziek ben of om een andere reden niet aanwezig kan zijn op jullie bruiloft. Wanneer ik niet in staat ben om onze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van ons liggen of door ziekte, zal For Life Films jouw aanbetaling terugstorten, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten mijn schuld om, tijdens het verwerken beschadigd of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer ik ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de prijsopgave.

Wanneer jij de opdracht annuleert, dient dit via e-mail of Whatsapp (of andere berichtendienst) te gebeuren. Bij annulering vanuit jullie kant, om welke reden dan ook en in welk tijdsbestek dan ook, behoudt For Life Films het recht om, vanwege al gemaakte kosten, de aanbetaling van 30% van het totaalbedrag inclusief BTW te houden.

 

Aansprakelijkheid (ook ingewikkeld, wel belangrijk)

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De klant is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de klant komen.

In het kort: ik ben niet aansprakelijk voor schade die niet door mij veroorzaakt is.

 

Nederlands recht

Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.